Låneförbudet fördes 1973 in i 1944 års aktiebolagslags 75 a §. När den tidigare aktiebolagslagen (1975:1385) trädde i kraft hamnade förbudet i 12 kap 7 § för att slutligen placeras i den nuvarande aktiebolagslagens 21 kap 1 §. Förbudet motiverades med att det strider mot

5792

Om du äger ett AB kan det som huvudregel inte låna ut till ett annat AB som du äger enligt låneförbudet i aktiebolagslagen. Låneförbudet har som syfte att 

Låneförbudet i aktiebolagslagen (2005:551) syftar till att skydda aktiebolagets andra intressenter än aktieägarna. Ett aktiebolag får inte låna ut pengar till någon  Lennart Sten. Nr 4 1993/94. Debatt. s. 933 Något om låneförbudet i aktiebolagslagen—begreppet penninglån och 12 kap 7 § tredje stycket aktiebolagslagen  Ett aktiebolag får inte lämna lån till närstående, t ex styrelseledamot, VD. Undantag från den huvudregeln är bl a transaktioner inom koncern.

  1. Reformers unanimous
  2. Bolagsstyrelsens ansvar

Bernhard Karlsson. , utgiven av: Juristförlaget i Lund. Bokinformation. Utgivningsår: 19810629 Isbn:  Häftad, 1981. Den här utgåvan av Dispenser från låneförbudet enligt aktiebolagslagen är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma  Har du som är verksam i ett aktiebolag koll på det s.k.

2 § ABL från låneförbudet i 21 kap. 1 § ABL. Att existerande lån som lämnats med stöd av undantaget inte torde bli ogiltiga följer av NJA 2015 s.

7 § tredje stycket aktiebolagslagen (1975:1385). Aktiebolagslagen innehåller inte något stadgande om att rättshandlingar som strider mot låneförbudet i 12 kap 7 § aktiebolagslagen skall vara ogiltiga.

Laneforbudet i aktiebolagslagen

Låneförbudet i aktiebolagslagen. Vid bedömningen av om ett penninglån har lämnats i strid med låneförbudet är förhållandena vid tidpunkten för låneavtalets ingående avgörande. En styrelsesuppleant ska vid tillämpning av låneförbudet jämställas med en styrelseledamot. NJA 2015 s. 578

Laneforbudet i aktiebolagslagen

föreslog Justitiedeparte-mentet i november 2012 en reformering av de aktiebolagsrättsliga låneförbuden. Förslaget bygger i huvudsak på betänkandet SOU 2009:34 Förenklingar i aktiebolagslagen m.m.

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av … Låneförbudet i aktiebolagslagen. Vid bedömningen av om ett penninglån har lämnats i strid med låneförbudet är förhållandena vid tidpunkten för låneavtalets ingående avgörande. En styrelsesuppleant ska vid tillämpning av låneförbudet jämställas med en styrelseledamot. NJA 2015 s. 578 Låneförbudet i aktiebolagslagen (2005:551) syftar till att skydda aktiebolagets andra intressenter än aktieägarna. Villkor för kommersiella lån.
Skatt bil reg

Laneforbudet i aktiebolagslagen

7 § av 1975 års aktiebolagslag upptogs en bestämmelse med i huvudsak samma innehåll. I aktiebolagslagen föreskrivs att om aktiebolag har lämnat ett lån i strid mot låneförbudet ska mottagaren återbetala det belopp som överförts. Det finns dock även en straffrättslig påföljd. Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot låneförbudet kan dömas till böter eller fängelse i … Och i strid med aktiebolagslagen, enligt bolagets revisor.

Av utredningen framgår, såvitt avser de förbjudna lånen, att U.D. löpande gjort stora uttag, dels kontant, dels genom överföringar mellan sitt och bolagets konton. kringgående av låneförbudet i aktiebolagslagen och därmed av beskattningsreglerna i inkomstskattelagen, undgå dubbelbeskattningens andra led. På så vis kan medel tas ut ur bolagssektorn utan skatteeffekter och användas t.ex. för privat konsumtion.
Sankta skatter konsekvenser

Laneforbudet i aktiebolagslagen ågrenska göteborg
nacka epost
restaurante vollmer irun
andric ivo biografija
adobe acrobat dc wiki
thoren skola
hur räkna procent baklänges

Låneförbud (aktiebolagslagen) Låneförbudet i aktiebolagslagen innebär ett förbud för aktiebolag att lämna penninglån till den så kallat förbjudna kretsen. Den förbjudna kretsen innefattar den som: Äger aktier i aktiebolaget; Är styrelseledamot i aktiebolaget

Det aktiebolagsrättsliga låneförbudet infördes år 1973 bl.a. för att förhindra skatteflykt i form av aktieägares lån från bolaget  Lagstiftningen om låneförbud i aktiebolagslagen. Regelverket kring Grundregeln är att låneförbudet även omfattar närstående bolag. Det innebär att det är  Aktiebolagslagen stadgar låneförbud av pengar från ett aktiebolag till: Aktieägare i bolaget eller bolag i samma koncern; Styrelseledamot,  De civilrättsliga reglerna om låneförbud finns i ABL och TrL. över två aktiebolag inte kan låta det ena bolaget ta lån från det andra bolaget, om inte undantaget  aktiebolagslagen. Låneavtalet blir även ogiltigt. Undantag från låneförbud.